Nylon Hasp KA

38mm Nylon Hasp - Keyed Alike (all padlocks have the same key)